Місячник правовиховної роботи у Вознесенському ліцеї «Інсайт»

Формування в Україні громадянського суспільства, розбудова суверенної, незалежної, демократичної та правової держави вимагає зміни підходів до виховання молодого громадянина.

Сьогодні вже не потрібно доводити, що без цілеспрямованого правового виховання учнів цієї проблеми не розв’язати. Цілком закономірно, що на перше місце в цій роботі виходить проблема формування в молоді високої правової культури, вмінь та навичок легальними способами захищати загальновизнані суспільні цінності, залучення її до свідомої участі в громадському та духовному житті держави.

 У вознесенському ліцеї «Інсайт» за останні роки склалась певна система правової роботи з учнями та громадськістю.

Правовий навчально-виховний процес регулюється Конституцією України, Законом України “Про освіту», Типовим Положенням про загальноосвітній заклад, Статутом ліцею.

Під час проведення правового виховання педагогічний колектив ліцею виходить з таких основних критеріїв:

1. Правова освіта повинна охоплювати широкі верстви населення – учнів, батьків, учителів.

2 Правова освіта повинна забезпечувати зростання самосвідомості учнів, розуміння ними суворого дотримання положень Конституції і законів України.

3. Розуміння учнями єдності прав і обов’язків і їх виконання в реальному житті.

4. Ліцей прагне підготувати учня до реального життя, вміння користуватися правовими знаннями, набутими в навчальному закладі.

5. Пропаганда основних принципів Загальної декларації прав людини, Декларації і Конвенції прав дитини.

6. Прагнення домогтися формування громадянської позиції кожного учня на основі загальнолюдських цінностей: свободи переконань, думок, володіння та користування власністю. 8. Вміння учнів протистояти злочинам і правопорушенням у суспільстві.

На основі практичного досвіду сформувалася трирівнева структура організації роботи з профілактики правопорушень.

Перший рівень – соціальна профілактика, спрямована на збереження здоров’я дітей. Попередження негативного впливу факторів соціального і природного середовища.

Вторинна профілактика – направлена на виявлення негативних змін у поведінці дитини, попередження подальшого їх розвитку.

Третинна профілактика – цілеспрямована робота з учнями, схильними до правопорушень, має цілком індивідуальний характер.

Важливу роль в організації правової роботи здійснює Рада профілактики та Центр дисципліни та порядку (учнівське самоврядування). На засіданнях розглядаються різноманітні питання: ведення обліку відвідування учнями ліцею, проблеми працевлаштування випускників навчального закладу, організація батьківських зборів, проблеми правильного використання учнями вільного часу. Кожне з цих питань потребує клопіткої роботи протягом навчального року, координації всіх служб ліцею, зв’язку з державними органами і суспільними організаціями.

Така робота дає можливість, ліцеїстам зрозуміти, що "незнання законів не звільняє від відповідальності”, впевнитись у тому, що будь-яке порушення містить антисуспільний характер, формує і розвиває міцні переконання і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, які склалися у суспільстві, виховує колективізм, свідому дисципліну, громадянську та соціальну відповідальність, непримиренність до аморальних вчинків, формує цілісну моральну особистість.

У Вознесенському ліцеї «Інсайт», цьогоріч, місячник правовиховної роботи розпочався з вхідного тестування для учнів та педагогів закладу, з метою визначення рівня володіння знаннями про права та обов’язки кожного громадянина України. Наприкінці місяця, після ряду проведених заходів, всі пройшли вихідне тестування. Результати тестування оприлюднені у ліцейній газеті «Інсайт». Вчитель правознавства Савицька О.А. для учнів 10-х класів підготувала правовий брейн – ринг «Діти та їх права», під час якого ліцеїсти ще раз могли пригадати основні положення щодо своїх прав , які викладено у Конвенції прав дитини. Тренінг – гра «Закон і ми», який провели для 11-х класів психолог ліцею Яланська К.Ю. та Савицька О.А., сприяв розумінню правового світогляду та правовиховної культури підлітків, мав на меті виховати в учнів правову свідомість, інтерес до правових знань. Класний керівник 10-П класу Грижимайло О.М. провела виховну годину "Толерантність - шлях до поррозуміння" . На батьківських зборах класними керівниками 10-11-х класів було прочитано лекцію «Спільна робота сім’ї та школи щодо превентивного виховання молоді»

Вищезгадані заходи надають учням правову інформацію практичного характеру, знайомлять з типовими для їх віку соціально-правовими проблемами і способами їх вирішення, спираючись на конкретні норми законодавства України. Основним завданням цього місячника було надати цим знанням і умінням практичної спрямованості, побачити їх відбиток у позитивних проявах правомірної поведінки учнів.

Правовиховна робота не обмежується рамками місячника правових знань, це цілеспрямована системна робота всього педагогічного колективу, яка проводиться щоденно і є невід’ємною складовою навчально-виховного процесу.

Крахмаленко І.В. , ЗДНВР ліцею «Інсайт»